Gandalex

Lange Boomgaardstraat 6
BE-9000 GENT
Belgium

T: +32(0)9 391 31 21
F: +32(0)9 279 08 37

www.gandalex.be


Marc CALLANT
Lotte VANFRAECHEM
Hanna Verdickt


Christophe DESURMONT
Gerhard FRANK

Dienstenwet

INFORMATIEVERSTREKKING CONFORM DE DIENSTENWET

Het kantoor en het netwerk Callant&Vafraechem:

U vertrouwt uw dossier toe aan een van de advocaten van het kantoor, gevestigd te 9000 GENT, Lange Boomgaardstraat 6.

Wat onze buitenlandse medewerkers betreft:

 

Mr. Gerhard Frank: zie zijn website www.busekist.de

Mr. Chriostophe Desurmont: zie zijnw website  www.carnot-juris.net

Wat betreft het netwerk Callant & Vanfraechem:

 

Mr. Lotte Vanfraechem: zie haar website www.lottlexlibris.be

 

Elke advocaat van het kantoor Callant & Vanfraechem baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit, maar dit belet niet dat zij regelmatig in  dossiers samen werken voor de best mogelijke oplossing en speciaiisatie.


De beroepsaansprakelijkheid van elke Belgsiche advocaat wordt verzekerd via de Orde van Vlaamse Balies door de verzekeraar NV AMIN EUROPE NV, ondernemingsnummer 0416.056.358, Koning Albertlaan II laan 9, 1210 BRUSSEL. De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd tot een bedrag van 1.250.000,00 euro per schadegeval en per advocaat. De cliënt aanvaardt de hierboven vermelde verzekering en aanvaardt dat de eventuele vergoeding voor zijn schade of nadeel beperkt wordt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd.

De dienstverlening

U kan bij het kantoor en het neterk Callant & Vanfraechem terecht voor onder meer volgende diensten:

  • bijstand bij verzoeningspogingen en onderhandelingen
  • juridisch advies
  • bijstand en vertegenwoordiging in rechte voor alle rechtbanken over gans België, en voor alle buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten. 

De prijzen van de dienstverlening verschillen naargelang de aard van de te leveren prestaties. Na een verkennend gesprek kunnen cliënten op eenvoudig verzoek een eerste kostenraming door de behandelende advocaat krijgen.


De overeenkomst aangegaan tussen de behandelende advocaat en de cliënt is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen zijn de Rechtbanken van GENT bevoegd.

Voor informatie of klachten

Voor bijkomende informatie of voor eventuele  klachten :
POST                Lange Boomgaardstraat 6, BE-9000 GENT, BELGIE
FAX                  +32 (0)9 234 18 50
TELEFOON        +32 (0)9 233 01 03 
EMAIL               info@gandalex.be

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen:

Geen van de advocaten maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.
Alle advocaten  zijn voor hun activiteiten onderworpen aan beroepsregels en gedragscodes. U kan de Nederlandse tekst daarvan vinden via de Orde van Vlaamse balies, www.advocaat.be